ELI1 88 PRAISE HIM, PRAISE HIM
Versi Version 1
1
Jẹny U, jẹny U, Jisọs ki m’uwa gba tanẹ!
Abilẹ, mẹ k’ọla ufẹdọ lẹ.
Mẹ gwa Jisọs, amẹ ki n’ọda ojale;
Owñ kate ki n’ọda kpai ojima
Abo-Wñ chakaa, Jisọs afejutẹ ma.
Jisọs lẹ ch’atẹru ma ỌJỌ duu
Jẹny U, jẹny U, Owñ ch’Ẹnajadu ogboolo
A ki k’ele Uwñ, I f’uwa jadu mẹ
2
Jẹny u, jẹny U, Jisọs ki m’uwa gba tanẹ!
Todu wa I li ọbata nana
Oj oli lẹ Jisọs lekwu ki m’uwa fu;
Egwa aa gwa Jisọs ki
ch’udu-wa
Jisọs fọmẹ adure-wa ra chakaa
I n’ufẹdọ, I ñọ n’ukpahiu gẹ
3
Jẹny U, Jẹny U, Jisọs ki m’uwa gba tanẹ!
I daji kwanẹ kwef abo ki kwu.
Ukpahiu kp’ọda onu duu ch’ee-Owñ kate;
Owñ n’ele ogbegbelẹ nyilẹwa;
I f’ukwu du – n’uyọ d’ọla kpogo,
Efọjegwu ñọ neke b’uba gẹn
4
Jẹny U, jẹny U, Jisọs ki m’uwa gba tanẹ!
Ẹr ỌJỌ ma ñọ k’ele ONDU-wa
Owñ ch’akachẹ, Owñ ñọ cha’atama ỌJỌ gẹ;
Jẹ k’I j’ọfẹ k’I mud on ilẹ duu
I bọ kẹkẹ tak I adakwubi wa;
Jisọs kate, Owñ an ojima duu.

OK