ELI2 103 HALELU
Versi Version 1
1
Halelu – Halelu – Halelu – Halluya!
Mẹ jẹny ONDU!
Mẹ jẹny ONDU – Haleluya (kọ 3)
Mẹ jẹny ONDU

OK