ELI2 103 HALELU
Versi Version 1
1
Halelu – Halelu – Halelu – Halluya!
Mẹ jẹny OODU!
Mẹ jẹny OODU – Haleluya (kọ 3)
Mẹ jẹny OODU

OK