ELI2 107 LORD, I WANT TO BE YOURS
Versi Version 1
1
ONDU, na aten ech ẹnẹ-Wẹ, kwef ẹdọ-mi
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi
ONDU, na aten ech ẹnẹ-Wẹ kwef ẹdọ-mi
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi
ONDU, na aten ech ẹnẹ-Wẹ kwef ẹdọ-mi
2
ONDU na ad ọla-mi duu ñw Ẹ, kwef ẹdọ-mi
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi
3
ONDU, U m’ẹdọ-mi kon Ẹ, kwef ẹdọ-mi
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi
4
ONDU, na aten efọ tule, kwef ẹdọ-mi
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi
5
ONDU na aten efẹdọ-Wẹ, kwef ẹdọ-mi
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi
6
U ten edabu Judas no, kwef ẹdọ-mi
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi
7
Na atene k’u dabu Jisọs, kwef ẹdọ-mi,
Kwef ẹdọ-mi, kwef ẹdọ-mi

OK