KPJ 165 KONJUK MRING KANG MAHAAGUNG
Versi Version 1
1
Konjuk mring Kang Mahaagung, kaua saos pisungsung;
cihnaning bingah ing manah, wit berkahing Allah;
sumengka wah sinengkera, lan temen rineksa,
dadya srana mungpangati, mrih kamulyaning Gusti.
2
Konjuk Allah Kang Maluhur kawula saos sokur,
kebabaring raos urmat wit tansah rinimat,
dalah gesang kula mugi kagem dening Gusti,
dadya lantaraning berkah tumraha mring tyang kathah.
3
Konjuk ing ngarsaning Allah kawula sung panrimah,
tandha ajrih-asih kula wit gung sih-rahmatnya.
Mugi Gustinggih karenan, temah binerkahan,
dadya margi Kratoning Allah binabar neng bumi.

Share

OK