GB 122 BAGIMU DAMAI SEJAHT'RA
H ev enu Syalom Alekhem
Tradisional Israel, terj. Yamuger 1988
Tradisional Israel
6=C 4/4
Versi Version 1
1
Bagimu damai sejaht’ra,
bagimu damai sejaht’ra,
bagimu damai sejaht’ra,
bagimu damai sejaht’ra.

OK