PPK 254 Shalom
Shalom
Lagu Israel
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Shalom teman shalom teman
shalom shalom Tuhan sertamu
sampai bertemu
shalom shalom
Versi Version 2
1
Shalom good friends shalom good friends
Shalom Shalom May God be with you
till we meet again
Shalom Shalom

OK