RRZ 12 N'tukuhimbisa, Ruhanga
Versi Version 1
1
N’tukuhimbisa, Ruhanga;
Oturinzir’ eki kiro,
Nitukushab’ oturinde
Omuri eri izooba ryona.
2
Oturo tuba nk’okufa,
Titumanya by’eruguru;
Kwonk’ ahabw’amaani gaawe
Tukwet’ okugwejegyera.
3
Abandi bantu bafiire
Abagwejegyeire nkaitwe,
Kwonk’ itwe turinzirwe gye,
Titwamarwa rufu nkabo.
4
Emirimo yaitu yoona
Ei turaakore hati
Esiimis’ eiziina ryawe,
Nk’oku kirishemereire.

OK