RRZ 121 Enjara n’eiriho
Versi Version 1
1
Enjara n’eiriho
Byankwat’; omp’ amaizi
Agareet’ amagar’
Agarug’ ahariiwe.
2
Yesu, niiwe Maanu
Eyaatutwekyeirwe
Kurug’ omu iguru;
Ndiisa, ndekye kufa.
3
Niiwe muzaabibu
Ogureet’ amagara;
Nnywais’ eshande yaawe,
Mbone kuhw’ eriho.
4
Obundi ninduha,
Nindemw’ orugyendo;
Ompwere, kand’ ompitsy’
Owaaw’ omu iguru.
5
Nkiri n’omu ihamba
Rihango munonga,
Ompwere, ndahukye
Okuhik’ ahariiwe.

OK