RRZ 131 Mukama w’eiguru n’ensi
Versi Version 1
1
Mukama w’eiguru n’ensi
Obukuru n’ekitiinisa
Bib’ ebyaw’ obutwire bwonak,
Iw’ ogaba.
2
Mbwenu tukworekye tuta
Okusiima kw’omu mutiima?
Ka tukuhe byon’ ebi twine
Ebi otuha.
3
Niiw’ otuh’ ebi twereza
Omushana hamwe n’enjura;
Mbwenu itwe tukusiime tuta,
Nyamuhanga?
4
Niiw’ oh’ amak’ obusingye,
Amagara n’okukundana;
Ka tugarukye tukusiime
N’ahabw’ekyo.
5
Toraimire Mwana waawe,
Okamuhayo n’okukunda
Kutufeer’ aha Musharaba,
Ngu atujune.
6
Ahabw’abant’ abacungwirwe,
N’ahabw’abaasaasiirw’ ebibi,
Mbwenu itwe tukuhe ki, Yesu
Omujuni?
7
Niiw’ otuh’ Omwoyo waawe
Omuhi w’ebiconco byona;
Kand’ otuh’ emigisha yoona
Ey’omwoyo.
8
Ebi tweshemeza nabyo
Tibiine ki bitugasira,
Kwonk’ ebi tukuha bireeta
Omugisha.
9
Ebi tukuha, Mukama,
Tubigarurirwa n’enshaagi;
Ka tubikuhe n’okukunda,
Iw’ ogaba.
10
Iw’ okomookwaho byona
Ebi tutungir’ omu ns’ egi;
Ka tugume tukuheereze,
Iw’ ogaba.

OK