RRZ 136 Saayuuni omu iguru
Versi Version 1
1
Saayuuni omu iguru
Ruhang’ ah’atuura,
Ku ndifa, ndyazayo
N’okushemererwa;
Ruhanga wangy’ ou nkunda
Nkwiniir’ orushusho rwingi.
2
Yes’ owaayangirwe
Akiri omu ns’ egi,
Okwo baamaraika
Nibamuhimbisa.
3
Abagyenzi aba ira
Abatubandiize
Bakatabaaruka,
Okwo niyo bari.
4
N’entumwa za Yesu
Turyazishangayo,
Tugumeyo nazo
Nitushemererwa.
5
N’abaitsirw’ ahabwe
Bariyo bajwaire
Emyend’ erikwera
Y’okuhikiirira.

OK