RRZ 15 Ruhanga, otuhaire
Versi Version 1
1
Ruhanga otuhaire
Obusheesh’ oburungi;
Obutoosh’ eizooba ryawe
Ritushang’ omu ns’ egi,
Ryorek’ amaani gaawe
Agatari g’abantu.
2
Obutungi bw’abantu
Tibubaasa na kakye
Kuseesa kiro kyona,
Nari kurenzy’ eizooba;
Ebihuriire byona
Bisiim’ amaani gaawe.
3
Omu bushema bwaitu
Tweyet’ abanyabwengye;
Twenda kukor’ ebyaitu,
Kandi nabyo birema.
Mbwenu otuh’ amaani
Agarug’ ahariiwe.
4
Ka turwane mashaija
Okuhitsya nyekiro;
Nibwo turaaremuure,
Ruhang’ akatusiima
Ahabw’okurwanisa
Omuzigu Sitaane.

OK