RRZ 156 Sher’r’ ababuzire
Versi Version 1
1
Sher’r’ ababuzire, n’abarikufa
Obasaasibwe, obashahure
Omu kufa n’omu bibi byabo,
Obagambire ku Yes’ akiza.
Sher’r’ ababuzire, saasibw’ abasiisi;
Yes’ ow’embabazi naabakunda.
2
Kandi na boon’ abarikumushunga
Naabategyereza ku beeteisa;
Obeeshengyereze, oin’ embabazi;
Ku baraikirize, naabajuna.
3
Omu mutima gw’omusiisi weena
Habamu ekimukundisa Yesu;
Ku okukigambaho, oine rukundo,
Akaahurir’ eki orikugamba.
4
Sher’r’ ababuzire; Mukama waitu
Naija kukuheerez’ amaani ge;
Naiwe otaaruure ebirare byona,
Biij’ omu muhand’ ogufunzire.

OK