RRZ 159 Abanyabibi boona
Versi Version 1
1
Abanyabibi boona
Abarariire hare,
Yesu abaikiriza
Ahabw’embabazi ze.
Mugume nimu ... kyeshongora,
Yesu ku ayakiir’... abanyabibi;
Mukishobororere ... abantu boona,
Ku ayakiir’ abasiisi.
2
Rahuk’ akuhuumuze,
Yesigy’ Ekigambo kye;
Okiza boon’ ebibi,
Mukama tamubinga.
3
Nyow’ omu maisho gaawe
Ndi omusiisi buzima,
Kwonka ku nyij’ ah’ori,
Embabazi zimpuumuza.
4
Ka nkusingize, Yesu,
Ahabw’okuunyakiira,
Nyow’ owaakugomeire.
Okanyozyaho ebibi.
5
Abafukire mwena,
N’abeehweir’ amatsiko,
Nimurahukye juba,
Yes’ akiin’ embabazi.

OK