RRZ 170 Ira ku naabaire ngwejegyeire
Versi Version 1
1
Ira ku naabaire ngwejegyeire
Ndi omu turo tw’ebibi bingi,
Naahurir’ eiraka ry’Omujuni,
Nangir’ ati, Nyiguriraho!
Hat’ iguraho orwigi,
Yes’ ataahe omuriiwe,
Omutima gwawe gushemererwe,
Yesu ku araagutaahemu.
2
Yesu yaanyet’ aha bugyenyi bwe,
Naabutaaha nyin’ okwesiima,
Naashemererwa nk’abarikwera
Abambandiiz’ omu iguru.
3
Kand’ omu kurwana na Sitaane
Niwe ngabo n’eicumu byangye,
Niwe maani gangy’ agatahwaho
Agabaas’ abazigu boona.
4
Hati nindiira omu maisho ge,
Kandi niinywer’ aha kyambu kye;
Bwanyima ku ndihik’ omu iguru,
Nibwo ndiigutira kimwe.

OK