RRZ 173 Imw’ abaruhire, nimwije
Versi Version 1
1
Imw’ abaruhire, nimwije,
Imwe mwen’ abashobeirwe,
Mukama naabatangirira
Abainiire rukundo;
Nimwije mwena, mwije mwena,
Muhuumure, mutatiina.
2
N’obu muraabe muri babi,
Mutatiina; We ain’ embabazi;
Eki arikubendeza n’eki,
N’okweteisa, mukaikiriza;
Mwije mutaine ky’okuhayo,
Naija kuboozya n’eshagama ye.
3
Mureeb’ Omwana wa Ruhanga
Ori omu Gesesemaani,
Kandi ari aha Musharaba
Naagamba n’eiraka rihango
Naagir’ ati, Kyahwera kimwe!
Eki naiziriire kyahwa.
4
Mbwenu mwije, muteeziringa,
Murekye kwenda kweshemeza.
Timurigira bu mwizire,
Ku muraayende kweshemeza.
Taraizire kweta barungi,
Kurek’ ababi kweteisa.
5
Itw’ abaherize kujunwa
Twena turyamutangirira,
Ab’omu iguru n’ab’omu nsi
Twena tumweshongorere,
Tuti! Aleluy’! Aleluya!
Niiwe Mujuni w’abantu.

OK