RRZ 174 Imwe mwen’ abaruhire
Versi Version 1
1
Imwe mwen’ abaruhire, abaremereirwe,
Mwij’ ahari Yesu Kristo, haz’ abahuumuze.
Mwesigye Yesu Omujuni
Abahuumuze;
Mumwikirize, abajune
Ebibi byanyu.
2
Akahay’ amagara ge, yaabambw’ aha muti,
Kandi yaasheesh’ eshagama, eyozya tititi.
3
Niw’ ab’ Omuhanda gwaitu, kandi n’Amazima;
Murahukye kumwesiga, muheebw’ omugisha.
4
Nimwije tukwatanise orugyendo rwaitu,
Tutaahe hamw’ omu iguru, omu kushemererwa.

OK