RRZ 182 Ebibi byangye, Yesu
Versi Version 1
1
Ebibi byangye, Yesu
Akabyekorera.
Omwana wa Ruhanga
Otagira kibi
Akarug’ omu iguru
Akaija, yaarug’ omu iguru
Ahabw’okukunda kwe
Okuunyozyaho ebibi
Okuunyogyeza kimw’ ebibi
Omu shagama ye.
2
Byon’ ebirikundusya
Mbimwegyekyereire,
Kandi n’endwara zangye
Niw’ azintambira.
Tihain’ ondiijo weena
Tihain’ ondiij’ otari Yesu,
Owakubyemera;
Kand’ akashaasha naitwe
Akasaasira hamwe naitwe
Omu naku zaitu.
3
Ampuumuz’ omutima
Gwaba gushobeirwe;
Kandi ku nteer’ entsibo,
Ankwat’ omukono.
Nyowe nkund’ Eiziina rye
Ninkund’ Eiziina rye rirungi,
Eiziina rya Yesu;
Niwe Mukama wangye,
Niwe Mukam’ otarihwaho.
Kristo Emanueli.
4
Niinyenda kushushana
Na Yes’ omu micwe;
Niwe murungi wenka,
Kandi omucureezi.
Niinyenda ngume nawe
Niinyenda kuguma na Yesu
omu bukama bwe,
Mmuhimbis’ obutoosha
Mmuhimbise niinyeshongora
N’abarikwera be.

OK