RRZ 188 Omubi Sitaane ku araakutegye
Versi Version 1
1
Omubi Sitaane ku araakutegye,
Iwe Mukristaayo ’w’, otamworobera;
Gum’ orwane mashaija, nooreba Yesu,
Naija kukuhwera, abikurabyemu.
Shaba Yes’, aij’ akuhwere
Akugumy’, akurinde;
Niwe munywani waawe,
Naija kukusinguza.
2
Yetantar’ emikago y’abantu babi,
Ogum’ oyerind’ ebigaaniiro bibi,
Obyangire kimwe, nooreeba Yesu,
Naija kukuhwera, abikurabyemu.
3
B’ omunyambabazi, ohwer’ abandi,
Yerind’ okubeiha, otarihemuka;
Gum’ ori ow’amazima, nooreeba Yesu,
Naija kukuhwera, abikurabyemu.
4
Sitaane n’obu araabe naakurwanisa,
Ahabw’okwesiga Yesu oryamusingura;
Gum’ orwane mashaija, nooreeba Yesu,
Naija kukuhwera, abikurabyemu.

OK