RRZ 191 Mukama nangir’ ati
Versi Version 1
1
Mukama nangir’ ati,
"Nyowe ndi hamwe naiwe,
Orekye kugir’ obwoba
Omu rugyendo rwawe."
Omu mwirima ndindindi
We nandaganis’ ati,
"Ndyaguma ndi hamwe naiwe,
Tindikutsiga wenka."
Nyowe tindigira
Bu ntsigaire nyenka,
Niwe yandaganiis’ ati,
Tindikutsiga wenka.
2
Ebintu byon’ eby’ensi
Birahuka kuhwaho,
Ni nk’ebirabyo by’omu nsi
Oku bihunduuka;
Kwonka Yesu tikw’ ari,
We tarihunduuka,
Atuura nandaganis’ ati
“Tindikutsiga wenka.”
3
Ku ndihikwaho akabi
N’ebihikiirizi,
Mukama wangye Yesu
Aryagum’ andi haihi
Nangambira mpora
Ati, “Gum’ otatiina;
Ndyaguma ndi hamwe naiwe,
Tindikutsiga wenka.

OK