RRZ 198 Mukama, gamba; mpuriire
Versi Version 1
1
Mukama, gamba; mpuriire,
Ntegyereize ku ogamba;
Niinyeteng’ eiraka ryawe,
Rimpane, rinshemeze.
Niiwe ntegir’ amatu;
Mukama, nongambira ki?
2
Amarak’ agandi maingi
Gaija gaanyomberera,
Ganzibira kuhurira gye
Eryawe ry’embabazi;
Mukama, ninkwetenga,
Ku ocureez’ orwo rwari.
3
Mpuriir’ akaraka kaawe
Nikangambira mpora;
Ninkushaba, ntarug’ aha,
Ntatungire ki onyeteire.
Noomany’ ebi nkyenire;
Ija, Yes’, onkyenuure.
4
Ku ndaahur’r’ eiraka ryawe,
Mpwera, ngume ndyorobere,
Kandi nkor’ ebi orikwenda
n’okushemererwa kwingi.
Mbwenu nkutegir’ amatu;
Mukama, nongambira ki?
5
Mukam’, onyet’ omu iziina,
Mmanye ku niinye waayeta;
Haza ngyende hamwe naiwe,
Ntakiine kubangaanisa,
Okuhitsy’ obu oriija,
Okatutwar’ owaawe.

OK