RRZ 200 Niinye, niinye, niinye nyenka
Versi Version 1
1
Niinye, niinye, niinye nyenka
Nshemereire kushabirwa
Niinye, niinye, niinye nyenka
Omuntu w’okushabirwa.
2
Ti tata, ti maawe, kureka niinye
Nshemereire kushabirwa;
Ti tata, ti maawe, kureka niinye
Omuntu w’okushabirwa.
3
Ti mukuru wangye, kandi ti munyaanyazi
Oshemereire kushabirwa,
Kureka niinye, niinye nyenka
Omuntu w’okushabirwa.
4
Ti mukama wangye, kandi ti mushoroorwa
Oshemereire kushabirwa;
Kureka niinye, niinye nyenka
Omuntu w’okushabirwa.

OK