RRZ 201 Mukama, naakuhongyer’
Versi Version 1
1
Mukama, naakuhongyer’ amagara gangye,
Ngume nkor’ obutoosha emirimo yaawe;
Ebiro byangye byon’ ebi ndimar’ omu nsi,
Ndyaguma nkukuratire, kandi nkuhimbise.
2
Mukama, naakuhongyer’ emikono yangye,
Ogum’ ogikorese nk’oku orikukunda;
Kand’ ebigyere byangye bigume byehuute,
Ngyende ndi entumwa yaaw’ omu mahanga goona.
3
Kandi n’eiraka ryangye nindikuhongyera,
Ryeshongor’ obutoosh’ eby’okukuhimbisa;
N’eminwa yangy’ egambe eby’Engiri yaawe,
Abasiisi bamanye ku niiwe Mujuni.
4
Kandi n’eitungo ryangye nindikuhongyera;
Tiinye naaryetungiise, niwe waarimpaire,
Ija hati, otaah’ omu mutima gwangye,
Kib’ ekitebe kyawe, Mukama Ruhanga.
5
Mukama, ninkwehongyer’, ontwarire kimwe;
Reeba, ndi aha bigyere byawe, niinyehayo;
Niinyend’ ontungye, Yesu, ngume nkuheereze,
Mb’ owaaw’ ebiro byon’ okuhitsy’ aha kufa.

OK