RRZ 213 Ndi Omukristaayo
Versi Version 1
1
Ndi Omukristaayo, ndyagumizamu
Ebiro byona, mpiky’ aha kufa.
Ndi Omukristaay’, ekyo ninkihamya,
N’obu ndaashekyererw’ ensi yoona.
Ndi Omukristaayo w’omu mutima;
Eki ntsigaize ninkunda Kristo;
Obu yaabambw’ akaf’ ahabwangye,
Naanye nshemereire kumukunda.
2
Ndi Omukristaayo; nikintangaaza
Okureeba ngu naanye nkajunwa.
Ndi Omukristaayo; n’obu ndaagwerwe
Akagwe, nkahikwah’ orugamba.
Ndi Omukristaayo, kand’ omurwani,
Niinyog’ omu myambi ya Sitaane;
Engabo yangye n’okwikiriza,
Niy’ enkingir’ egyo myambi yoona.
3
Ndi Omukristaayo, kand’ omugyenzi;
Ndyagumizamu orugyendo rwangye.
Eby’omuri egi nsi nimbigaya
Habw’amatsiko g’eby’omu iguru.
Ndi Omukristaay’, ekibanja kyangye
Kiri omu iguru, owa Ruhanga;
Tihabayo naku n’obusaasi,
Abaayo boona bashemererwa.
4
Ndi Omukristaayo, ekyo n’ekintu e-
kihuumuriz’ omutima gwangye,
Kikanyebesa enaku zoona,
Haza nkahurira naaruhuuka.
Ndi Omukristaayo, oku ndi kwona;
N’obu ndiba ndi haihi n’okufa
Tikirinsaas’ ahabw’okugira
Amatsiko g’okuz’ omu iguru.

OK