RRZ 217 Ai Mukama, Gum’ Onyebembere
Versi Version 1
1
Ai Mukama, gum’ onyebembere
Omu ihamba ry’ens’ egi;
Ndi omweremwa, kwonk’ ompigikiire
N’omukono gw’embabazi.
Onyebembere, kand’ ompabure,
Ntateishuk’ omuhanda,
Mukama Ruhang’ ow’amaani.
2
Onfumurir’ enshuro z’amaizi
Agarikumar’ eiriho,
Kand’ ompabuz’ enyomyo y’ekicu
Nk’eyaayebembeir’ aba ira.
Kand’ omp’ entanda y’Omwoyo waawe,
Ebe niyo yantunga,
Ntagwer’ eshaz’ omu muhanda.
3
Ku ndihik’ aha nkungu y’ekyambu,
Obwo bunaku ongumye,
Ndekye kutiin’ amaani ga rufu,
Hakub’ okagisingura.
Ndyayeshongora ebyeshongoro
Eby’okukusingiza,
Naaheza kutabaaruka gye.

OK