RRZ 220 Imwe mwen’ abagyenzi
Versi Version 1
1
Imwe mwen’ abagyenzi
Abashemereirwe,
Mugyende na Mukama,
Niwe Mwebembezi.
2
Ku muraakund’ abantu,
Mwabaheereza gye,
Nimutwaza nka Yesu,
Muryashemererwa.
3
Mwijuky’ omusharaba
Ogu yaayekoreire,
Naafa kubi ahabwanyu
Okubacungura.
4
Mbwenu ku muriguma
Nimutwaza nkawe,
Muryajwekw’ ekirunga
Eky’obusinguzi.
5
Eby’okuganya byona
N’eby’okushoberwa,
Nigo matembero ge
G’okutemberaho.
6
Kwonk’ okushaasha kwanyu
Okw’akaanya kakye
Kuryabahaisa bingi
Eby’ekitiinisa.
7
Imwe mwen’ abagyenzi,
Nimwimutsy’ amaisho,
Mugat’ ahari Yesu,
Niwe Mwebembezi.

OK