RRZ 222 Imwe Bakristaayo 'mwe
Versi Version 1
1
Imwe Bakristaayo ’mwe,
Kaingi mugwerw’ akagwe;
Kwonka mugumizemu
Nimwesiga Mukama.
2
Mbwenu nimuhurure,
Murwane n’omuzigu,
Mutagaruk’ enyima,
Muri hamwe na Yesu.
3
Mutarigir’ obwoba
Aha izooba ry’enaku;
Manya ku ob’ omweremwa,
Yes’ ab’ amaani gaawe.
4
Mwesiime, nshoberwa mwe,
Mujwar’ eby’orugamba,
Mutakaacwek’ entegye,
Nimwija kusingura.
5
Imw’ engabo za Yesu,
Nimwirooko murwane;
Abazigu ni baingi,
Kwonka muryababinga.

OK