RRZ 226 Murwan' ahabwa Yesu
Versi Version 1
1
Murwan’ ahabwa Yesu,
Imw’ amamanzi ge,
Mukwat’ omusharaba,
Murekye kutiina.
Aha rugamba rwona
Niwe Mukama waanyu,
Otabaasa kubingwa
Omuzigu weena.
2
Murwan’ ahabwa Yesu
Imw’ amamanzi ge,
N’obu hariho akabi,
Murekye kutiina.
Enzamba ye neegamba,
Nimuhurure nawe,
Mwezirikye, muhame,
Mubingye Sitaane.
3
Murwan’ ahabwa Yes’ omu
maani ge gonka,
Amaani g’omubiri
Tigaine mugasho.
Mugyende na rurara,
Niyo Baibul’ erikwera,
Kandi mukwat’ engabo,
Nikwo kwikiriza.
4
Mutatiin’ orugamba,
N’orw’omwanya mukye;
Hati n’enduuru yaarwo,
Hakye n’okwesiima!
Orikusingur’ ensi
Aryajwekw’ ekirunga;
Kand’ ategyekye hamwe
Na mukama waitu.

OK