RRZ 234 Itw’ ab’omuri B.B.
Versi Version 1
1
Itw’ ab’omuri B.B., n’tukushaba, Yesu,
Otuh’ omusha, tukuheereze gye;
Niiwe Mukuru w’eihe, turi engabo zaawe,
Omu ngamba zaitu zoona tukuhimbisise.
Mukam’, itw’ ab’omuri B. B.
Otuh’ omugisha,
Turwane mashaija,
Otusinguze.
2
Itw’ ab’omuri B. B., otuh’ okukora
Emirimo yaitu yoon’ ei otuhaire,
Tukore n’obwesigwa, n’obu haakubaho
Akabi nari, obusaasi, tutacwek’ entegye.
3
Omu magara gaitu otuhwere, Yesu,
Turwanis’ ebibi ebirikutwosya,
Turwanir’ ekirunga, ekitarihunduuka,
Tugyende tugyemir’ orurembo rwa Saayuuni.

OK