RRZ 259 Yes’ enshuro y’amagara
Versi Version 1
1
Yes’ enshuro y’amagara,
Eby’ensi tibitugasiire;
Mbwenu hati twaij’ ahariiwe,
Ngu otumar obukyene bwona.
2
Otuur’ ori ow’amazima,
Ojun’ abarikukutakira;
Okunda boon’ abakusher’ra,
N’abakureeb’, obahuumuza.
3
Yes’ Omugaati gw’amagara,
Twin’ enjara, gum’ oturiise;
Twin’ eiriho, gum’ otunywaise
Amaizi gaaw’ ag’amagara.
4
Emirabanamu ey’omu nsi
Etwihah’ obusingye bwawe;
Kwonka ku tureeb’ amaisho gaawe,
Tugir’ omugisha, twesiima.
5
Ai Yes’, Ij’ ogume naitwe,
Ocureez’ emitima yaitu,
Obingy’ omwirima gw’ekibi,
Ensi yoon’ ejwerw’ omushana.

OK