RRZ 273 Yesu, ninkweshengyereza
Versi Version 1
1
Yesu, ninkweshengyereza
Obanz’ onyegyese hati,
Naanye mbone kwegyesa gye
Abari omu mwirima.
2
Ai Mukam’, onyebembere,
Ondinde ndekye kuhaba,
Naanye mbone kuhabura
Abahabir’ omuhanda.
3
Ai Mukama, gum’ ondiise
Eby’okurya by’amagara,
Haza naanye ndiis’ abandi
Abain’ enjara y’omwoyo.
4
Ompamiz’ aha Rukiri,
Ngume mpamiir’ omuriiwe,
Mbone kwih’ abandi bantu
Omu bingonzi by’egi nsi.
5
Ai Yesu, gum’ onkorese;
Ontum’ ah’ orikwenda hoona;
Onyijuz’ Omwoyo waawe,
Ngume ngamb’ Engiri yaawe.

OK