RRZ 275 Ai Mukama wangye Yesu
Versi Version 1
1
Ai Mukama wangye Yesu,
Ij’ ogum’ omuriinye
Rukundo yaaw’ enkorese,
Mbone kukuheereza.
2
Ekigambo kyawe, Yesu,
Kingum’ aha mutima,
Mbone kubinga Sitaane,
Ku araije kundwanisa.
3
Obusingye bwa Ruhanga
Buntegyekyere kimwe,
Mbone kuhabur’ abandi
Abari omu mwirima.
4
Okukunda kwawe, Yesu,
Kuunyijurire kimwe;
N’obu ndaajumwe, nkagaywa,
Mukam’, ohimbisibwe.
5
Nkwatsa, niinyiruk’ empaka
N’amaani n’obumanzi,
Amaisho ngakutaireho,
Ntarikumagamaga.
6
Oburungi bwawe, Kristo,
Bugume bunshwekire,
Bataba niinye baareba,
Babe niiwe baareeba.OK