RRZ 296 Yesu akatwet’ etabaaza ze
Versi Version 1
1
Yesu akatwet’ etabaaza ze
Okumurikir’ ab’omu mwirima;
Omu ns’egi tworeky’ omushana gwe,
Iwe ah’ otwire, naany’ ahu ndi.
2
Ka tubanze kworek’ omushana
Okuhais’ Eiziina ry’ ekitiinisa,
Omushana gwaitu gumugwise gye,
Iwe ah’ otwire, naany’ ahu ndi.
3
Kandi tumurikir’ ab’owaitu,
Abari omu naku n’ebibi bingi;
Hati mbwenu ka tubamurikire,
Iwe ah’ otwire, naany’ ahu ndi.

OK