RRZ 297 Mutakora kubi
Versi Version 1
1
Mutakora kubi
Mutaritongana;
Muri aba Ruhanga,
Baana ba Yesu.
2
Krist’ Omucureezi
Tagira kamogo;
Naimwe mwen’ abaana be,
Mutwaze nkawe.
3
Omubi Sitaane
Hat’ abagwereire,
Naayenda kuboosya
Kubacumuza.
4
Mutarimworobera
N’obu muraaremwe
Okurwana nawe,
Muhungy’ ekibi.
5
Mukaraganisa
Kwimuura Sitaane
N’emicwe ye yoona,
Okugireka.
6
Mukazaarwa Kristo
Omujuni waanyu,
Mugume mwezirikye
Kumuheereza.
7
Mukama waany’ ogwo
Tagira kabara;
Naimw’ abaana be mube
Abarikwera.

OK