RRZ 299 Yes’ ow’obushoboorozi
Versi Version 1
1
Yes’ ow’obushoboorozi
Oin’ okusaasira
Kand’ ow’embabazi nyingi,
Twaija kukushaba.
2
Yesu, nitukureetera
Ab’enganda zaitu,
Abagiir’ omu rugamba
Kuturwanirira.
3
Yes’, obarind’ omu kabi,
Bagume bari gye,
Bakwesigy’ omuri byona,
Ebi barikukora.
4
Otaribatsiga bonka;
Ku barishoberwa,
Iwe wenk’ ogume nabo,
Otabarugaho.
5
Obah’ omutima gumwe,
Bagir’ enaam’ emwe,
Babone kutung’ amaani,
Kandi basingure.

OK