RRZ 34 Ai Mukama waitu Emanueli
Versi Version 1
1
Ai Mukama waitu Emanueli,
Itw’ abari enkwatwa za Sitaane,
Nituganya twin’ ekihika
Ky’Okwija kw’Omwana wa Ruhanga;
Imwe mwena, nimushemererwe,
Ahakub’ Emanueli ogwo naija.
2
Ai Mukama, Omwana wa Daudi,
Otujun’ itw’ abari omu kabi
Omu buhuuku bwa Sitaane,
Otubohooror’ omu nkomo ze.
3
Ai Mukama wait’, Iw’ Omushana,
Tutuur’ omu mwirima ndindindi,
Kandi n’omu kizima ky’okufa;
Mbwen’ otujwer’, otumurikire.
4
Ai Mukam’ Omuramuzi waitu,
Owaatuhair’ ir’ ebiragiro,
Ogaruky’ oij’ obwa kabiri
N’ekitiinisa kingi munonga.

OK