RRZ 35 Abariisa ku baabaire
Versi Version 1
1
Abariisa ku baabaire
Nibarind’ entaama,
Ekyo kiro Maraika yaija,
Yaababonekyera.
2
Ku baamureebire bati,
Bagwa kihuumura,
Maraik’ ogwo yaabagira
Ati, “Muhuumure!
3
"Mbwenu hati mbareeteir'
a-makuru marungi;
Omu rurembo rwa Daudi
Haazaarw' Omujuni.
4
Nimwija kureeb’ Omwan’
o- Mu nju y’amatungo,
Abyami omu bwato bwago
Ashwekirw’ otwenda."
5
Ahonaaho haij’ Omutwe
Gwa Baamaraika,
Nibeeshongora n’amaani
Nibagira bati:
6
"Ruhanga ahimbisibw’ a-
haigur’ omu iguru,
N’omu ns’ abantu be boona
Bagir’ obusingye."

OK