RRZ 36 Abakristaayo mwen’ ab’omu nsi
Versi Version 1
1
Abakristaayo mwen’ ab’omu nsi,
Nimwimukye n’okushemererwa,
Muhimbise owaabajunire
Owaazaariirwe Betelehemu;
Baamaraika nibo baabandize
Kuhimbis’ Omwan’ ogw’ owaazairwe.
2
Kandi baaba nibo baagambira
Abariisa b’entaama nyekiro,
Bati, Mutatiina, ahabw’okuba
Haazaarwa Yes’ Omujuni waanyu;
Eki Ruhanga yaaraganiise,
Hat’ eri izooba kyahikiirira.
3
Ahonaaho haij’ eihe rihango
Rya baamaraika nibeeshongora
Ahabw’okugir’ amashemererwa
G’okurang’ okuzaarwa kwa Yesu
N’okukunda kwa Ruhanga waitu
Okwamureeteire kumutuha.
4
Abariisa ku baakihuriire,
Baatandika kugyend' ahonaaho
Okureeb' omu nju y'amatungo
Eki Ruhanga yaatukoreire;
Baashangay' ogwo Mujuni waitu,
Baamuramya nibashemererwa.
5
Naitwe tweyongyere kuhimbisa
Embabazi nyingi z'Omujuni;
Twijukye n'okukunda kwe kwingi
Okwamureetsir' akatufeera;
Twena tugume tweshongorere
Mukama wait' ow'ebiro byona.

OK