RRZ 37 Mwena nimwije n’okushemererwa
Versi Version 1
1
MWENA nimwije n’okushemererwa,
Tugyende tuze Betelehemu
Kureeb’ Omwana owaazaarw’ ahabwaitu
Nimwije tumuramye,
Nimwije tumuramye,
Nimwije tumuramye, Mukama Yesu.
2
Niwe Ruhanga waitu Nyamuhanga,
Kwonka taragayire nda y’omwishiki;
Rukira-boona, kand’ otarahangirwe;
3
Baamaraika, nimumweshongorere,
Naimw’ Abarikwera, mumuhimbise,
Muti, “Ruhanga tumuh’ ekitiinisa.
4
Yesu Kristo, nitukutangirira
Er’ izooba ry’okukwijukiraho;
Niiwe Mukama orikwetw’ Emanueli.

OK