RRZ 44 Imwe baamaraika ’mwe mwena,
Versi Version 1
1
Imwe baamaraika ’mwe mwena,
Nimwije mweshongorere
Yesu, Omwana wa Ruhanga,
Owaaturaganisiibwe.
Mwije mwena, mweshongorer’ Omukamu waitu;
Er’ izooba yaazaarwa,
Niwe Yesu Kristo.
Mwije mwena mweshongorer’ Omukama waitu;
Er’ izooba yaazaarwa,
Niwe Mukama Kristo.
2
Naimwe bariisa b’entaama ’mwe,
Nimuze Betelehemu,
Mureeb’ ogwo Mwana waazaarwa
Kub’ Omujuni w’abantu.
3
Imwe banyabwengye ’mwe mwena,
Mureebir’ enyonyoozi ye,
Nimwirooko musherur’ Ogwo,
Ou amahanga geetenga.
4
Naimw’ abarikwera be mwena,
Abatuura n’amatsiko
G’okureeb’ Omujuni w’ensi;
Mbwenu yaazaarw’ er’ izooba.

OK