RRZ 51 Iw’ okeebember’ aba ira
Versi Version 1
1
Iw’ okeebember’ aba ira
N’enyonyoozi yaawe,
Baarugaho, baahik’ aha
Mwana waawe Yesu.
2
Kwonka hati omu bir’ ebi
Omwoy’ Orikwera
Niwe muhabuzi waitu
Otwebembera gye.
3
Nitukumanyaho kakye,
Kwonka nitwesiga,
Ku ab’emitim’ eshemeire
Nibo bakureeba.
4
Mbwenu Yes’, otushemeze
Nyentsya tukureebe,
Tubone kutuura naiwe
Nitushemererwa.

OK