RRZ 62 Omwan’ owaazaariirwe
Versi Version 1
1
Omwan’ owaazaariirwe
Betelehemu n’oha?
Ni Mukama waitu Yesu,
Kand’ Omugabe rugambwa,
Mukama w'abakama;
Tumuh’ ekitiinisa.
2
Owaayesiibizekwo
Ari omu ihamba n’oha?
3
Owaabair’ atambira
Abashobeirwe n’oha?
4
Owaaririire Lazaaro
Akamuzoora n’oha?
5
Owaizir’ omu rurembo
N’ekitiinisa n’oha?
6
Owaaraire naashaba
Gesesemaani n’oha?
7
Ogw’ owaatubambiirwe
Ha Musharaba n’oha?
8
Owaasingwire rufu
Kand’ akazooka n’oha?
9
Owaagiir’ aha ngoma
Kutegyek’ ensi n’oha?

OK