RRZ 63 Hosana, Nyakusinga,
Versi Version 1
1
Hosana, Nyakusinga, Mukama w’eiguru,
Omucunguzi waitu, owaatufeereire;
Abaana bakeshongora, nibakuhimbisa,
Obu waabaire nootaah’ omuri Yerusaalemu.
Hosana, Nyakusinga, Mukama w’eiguru,
Omucunguzi waitu, owaatufeereire.
2
Niiwe Mwana wa Daudi Omugabe rugambwa
Kand’ owaizir’ omu Iziina rya Rukira-boona.
3
Baamaraika n’abantu boon’ ab’omu iguru
Hati nibakusingiza hamwe n’ab’omu nsi.
4
Ir’ Abaheburaayo bakatem’ enkindo,
Baazaarir’ omu muhanda nibakuhimbisa.
5
Naitwe twaij’ er’ izooba kukweshongorera
Mbwenu nitukusingiza, Omujuni waitu.

OK