RRZ 78 Onyegyes’ amakuru
Versi Version 1
1
Onyegyes’ amakuru
Ag’Omusharaba,
N’eby’orubanja rwawe
Oru waacwereirwe;
Mmany’ eki waahaireyo
Kujun’ abasiisi,
Kand’ eki waacungwize
Enkozi z’ebibi.
2
Onyoreky’ egyo nshuro
Y’eshagama yaawe
Eyaahimintikire
Omu rubaju rwawe.
N’obu abantu b’omu nsi
Batakusiisire,
Naaba ncumwire nyenka,
Hoon’ okaabambirwe.
3
Onyegyes’ okukund’
Okutakareebwaga
Okujun’ omusiisi
Otakiine matsiko;
Kuntambir’ obufuki,
Ndekye kwesaasira;
Onyatsyemu rukundo
Yaawe, nkuheereze.
4
Onyegyese, Mukama;
Ndi enkozi y’ebibi,
Embabazi zaawe zonka
Nizo zaakumbaasa.
Nyegyesa, ninkwetenga;
Niiwe ndikwesiga;
Ndi mubi ohinguraine,
Ou waafeereire.
5
Mujuni wangye Yesu,
Tiinyine rwekwatso;
Ahabw’okuba noonyeta,
Naayemera kwija;
Ahakuba nombaasa.
Ka nkusiime, Yesu,
Ahabw’okukunda kwawe
Okutarihwaho.

OK