RRZ 79 Ommanyise, Mujuni,
Versi Version 1
1
Ommanyise, Mujuni, oku wankunzire,
Okeemera kwij’ omu nsi habwangy’ omusiisi.
Ommanyise, Mujuni,
Oku waasaasire
Ahabw’ebibi byangye byona,
Haz’ Iw’ ori Orikwera.
2
N’enki ekyakugumiise aha Musharaba?
Tihariho kindi kureka rukundo yaawe.
3
Okufa kwawe, Yesu, ninkutangaarira,
Kundeeter’ okusaasirw’ ebibi byangye byona.
4
Ebibi byangye byona ebirikumanywa,
Kandi n’ebi nkorer’ okwo, okabinsaasira.
5
Ai Mujun’, ongomooze rukundo yaaw’ egyo,
Mbone kub’ owaawe wenka, onyetegyekyere.

OK