RRZ 90 Ka tuhimbis’ eiziina ryawe
Versi Version 1
1
Ka tuhimbis’ eiziina ryawe,
Yesu Mukama waitu;
Tukwemeky’, otwetegyekyere,
Mukama waitu Yesu,
Rukira-boona.
2
Abaitsirw’ ahabw’Eiziina rye
Mumuh’ ekitiinisa;
Musingiz’ Owaatufeereire,
3
Imwe ruzaaro rw’Adamu ’mwe,
Abacungwirwe Yesu,
Mweshongorere mwene Daudi,
4
Ka twijuky’ obwo busaasi bwe,
Obu yaarabiremu;
Tutsimb’ amaj’ omu maisho ge,
5
K' amahanga goon' ag'omu nsi
Geehongyer' Omujuni;
Niwe Mucunguzi w'abantu,
6
Naitwe nitwetenga munonga
Kuhik’ ei Yes’ ari,
Kuguma nitumuhimbisa,

OK